Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 01 września 2021r. realizuje projekt

„Świdnickie Jaskółki 2- lecimy dalej”

 

Projekt RPDS.09.01.01-02-0095/20

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2021 – 30.06.2023r.

Główny cel projektu:

wzmocnienie kwalifikacji/kompetencji oraz zdolność do podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej 30 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz wzmocnienie kompetencje społecznych i spowodowanie utrzymania trwałej aktywności społecznej 30 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, których potencjał w danym momencie jest na za niski, aby objąć ich wsparciem o charakterze zawodowym.

Cel odpowiada na problem:
niskiej zdolności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnej aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego.

 

Kryteria obowiązkowe:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym bezrobotne, bierne zawodowo,
 • zamieszkanie na terenie powiatów: świdnickiego lub dzierżoniowskiego,
 • wiek: powyżej 18 roku życia,

 

Kryteria premiujące:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności., z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
 • Indywidualne Plany Działania– diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji,
 • Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym– coaching i animacja,
 • Warsztaty kompetencji społecznych– wspierające zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną,
 • Warsztaty stacjonarne– uświadomienie własnych potencjałów i ograniczeń oraz umiejętności komunikacji językiem ja, mówienia o własnych potrzebach i ograniczeniach, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)– aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów,
 • Kursy/szkolenia zawodowe– pozwalające na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
 • Podjęcie stażu – aktywizacja zawodowa m.in. w Podmiotach Ekonomii Społecznej, możliwość zdobycia nowych umiejętności/doświadczeń zawodowych.

 

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:
 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych;
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia;
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia;

 

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny

 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Powroźnik, Małgorzata Tomaszewicz

 

  Pokaż aktualności w projekcie

 

Projekt „Świdnickie Jaskółki 2- lecimy dalej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 1 623 952,80 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 376 712,80 zł