Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, jako partner, od 01 września 2021r. realizuje projekt

„Nie emigruję – tu żyję”

 

Projekt RPDS.09.01.01-02-0128/20:

 

Realizacja projektu:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, jako partner, wraz z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (lider) i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2021 – 30.06.2023r.

 

Główny cel projektu:

wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób (86K,58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie IX 2021-VI 2023.

 

Cel odpowiada na problem:

niskiej zdolności wyżej wymienionej grupy do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Problem ten wynika gł. z braku pozytywnych wzorców, wieloletniego funkcjonowania w środowiskach dysfunkcyjnych.

 

Kryteria obowiązkowe:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym bezrobotne, bierne zawodowo
 • zamieszkanie: województwo dolnośląskie
 • wiek: powyżej 18 roku życia

 

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności., z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

 

Obszar realizacji projektu:

Województwo dolnośląskie.

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 

 • Indywidualne ścieżki reintegracji – diagnoza aktualnego potencjału, doświadczeń, zasobów, problemów, predyspozycji, potrzeb społecznych i zawodowych, relacji w środowisku,
 • Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym -coaching i animacja,
 • Warsztaty kompetencji społecznych- zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną,
 • Poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 • Trening kompetencji społecznych „Aktywny Mieszkaniec”- rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. dot. funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności..
 • Klub wolontariusza – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem, praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach oraz promocja i wsparcie wolontariatu świadczonego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem dla osób, które również są zagrożone.
 • Kursy i szkolenia zawodowe- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Staże – wzrost zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 

 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych;
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia;
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia;

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin projektu

NE3 – formularz rekrutacyjny

NE3 – deklaracja uczestnictwa

Osoba do kontaktu: Anna Kubisiak i Anna Pradel – Dmochowska

 

Pokaż aktualności w projekcie

 

 

Projekt „Nie emigruję – tu żyję” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 3 533 685,50 zł
Kwota dofinansowania UE: 3 003 165,50 zł