Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, jako partner, od 1 maja 2019r. realizuje projekt „Nie emigruję – tu pracuję”

 

Realizacja projektu: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
Okres realizacji projektu: 01.05.2019r. – 31.12.2021r.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samo zatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób (70K, 52M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego oraz miasta Wałbrzycha.
Cel odpowiada na problem niskiej zdolność osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno – zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego.
Projekt przewiduje wsparcie dla osób – kryteria obowiązkowe:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne, bierne zawodowo,
 • zamieszkiwanie na terenie: powiat wałbrzyski, świdnicki, M. Wałbrzych,
 • wiek powyżej 15 roku życia (w przypadku zawodowych form wsparcia – wiek powyżej 18 roku życia).
Kryteria premiujące do udziału w projekcie:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba zamieszkująca teren rewitalizowany.
Obszar realizacji projektu:
 • Powiat: wałbrzyski, miasto Wałbrzych
Gmina:Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim
 • Powiat: świdnicki
Gmina: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świdnica – gmina wiejska
Świebodzice, Żarów
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
 1. Indywidualne ścieżki reintegracji – diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 2. Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym – coaching i animacja.
 3. Warsztaty kompetencji społecznych – wspierające zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną.
 4. Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) – aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 5. Szkoła Aktywnego Mieszkańca Obszaru Rewitalizowanego – wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dotyczące funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności.
 6. Centrum wolontariatu – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach lokalnych.
 7. Kursy i szkolenia zawodowe – pozwalające na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 8. Staże – przyczyniające się do wzrostu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 9. Trening kompetencji społecznych „Aktywni Bezdomni” – wspierający rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost motywacji do budowania pozytywnego wizerunku siebie jako przyszłego pracownika.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:
 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia,
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia.
Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN NIE EMIGRUJĘ- TU PRACUJĘ

Formularz rekrutacyjny

 

 

                 

Pokaż aktualności w projekcie

 

Projekt „Nie emigruję- tu pracuję” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 2 410 860,55 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 279 860,55 zł