Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 1 czerwca 2020r. realizuje projekt „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse”

 

Realizacja projektu: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z ARTE Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną z Bielawy
Okres realizacji projektu: 01.06.2020r. – 30.04.2023r.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie kwalifikacji i zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej lub zawodowej wśród 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 01.06.20 – 30.04.2023r.
Projekt przewiduje wsparcie dla osób – kryteria obowiązkowe:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne, bierne zawodowo,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego,
 • wiek powyżej 15 roku życia (w przypadku zawodowych form wsparcia – wiek powyżej 18 roku życia).
Kryteria premiujące do udziału w projekcie:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba zamieszkująca teren rewitalizowany,
 • osoba korzystająca z POPŻ.
Obszar realizacji projektu:
 • województwo dolnośląskie
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
 1. Indywidualne Plany Rozwoju – diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 2. Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym – coaching i animacja.
 3. Warsztaty kompetencji społecznych – wspierające zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną.
 4. Warsztaty „ABC poszukujących pracy” – wspierające wzrost wiedzy i świadomości na temat aktywnych form poszukiwania pracy (w tym przez Internet), podstawowych zagadnień prawa pracy oraz umiejętność pisania życiorysu i listu motywacyjnego.
 5. Warsztaty „Podmioty ekonomii społecznej – dlaczego praca i aktywność w takiej formie się opłaca” – warsztaty wspierające wzrost wiedzy na temat Ekonomii Społecznej oraz korzyści jakie daje zatrudnienie w firmach działających w tym zakresie.
 6. Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) – aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 7. Klub Wolontariusza – zajęcia dające możliwość integracji osób z ich najbliższym otoczeniem oraz możliwość praktycznego budowania kompetencji aktywności z społeczności lokalnej.
 8. Kursy/szkolenia zawodowe – pozwalające na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 9. Subsydiowane zatrudnienie – możliwość podjęcia stabilnego zatrudnienia, w tym w Podmiotach Ekonomii Społecznych. Refundacja Pracodawcy kosztów wynagrodzenia pracownika, na które składają się: wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki                    na ubezpieczenie społeczne (wsparcie przez okres 6 miesięcy).
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:
 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia,
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez zatrudnienie.
Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie -MOtyle z Dolnego Śląska – nowe szanse — 20.10.2022

Zał.1 Regulamin dotyczący zasad udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia — 20.10.2022r

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW-komplet 26.10.2020

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY-etap składania wniosku 26.10.2020

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY – etap podpisywania umowy

 

Pokaż aktualności w projekcie

 

Projekt „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 2 115 848,20 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 008 748,20 zł